Klubbens vedtekter

Vedtekter Norsk Weimaraner Klubb 

Vedtekter av 23.januar 1981, med endringer av 14.mars 1986, 15.mars 1991,
13.mars 1993, 12.mars 1994, 5.mars 1996, 22. mai 1999, 3.juni 2001, 1.juni 2002,
8. juni 2003, 30. mai 2004, 4. juni 2006, 24. mars 2007 og 12. mars 2008.


KAPITTEL 1, NAVN OG FORMÅL
§ 1. Klubbens navn
 er Norsk Weimaraner Klubb (heretter forkortet til NWK),
stiftet 23.januar 1981.
Klubben representerer følgende kontinentale fuglehunder:
Korthåret Weimaraner – Langhåret Weimaraner.

§ 2. Tilknytning
Klubben er medlem i Norsk Kennel Klubb (NKK). I tillegg er NWK tilknyttet
Fuglehundklubbenes Forbund (FKF).
Norsk Weimaraner Klubb har sete og verneting i Oslo.

§ 3. Klubbens formål
NWK har til formål å fremme utviklingen av den/de rase(r) klubben forvalter.
Videre arbeide for å bevare rasen(e) ut fra rasestandard og bruksegenskaper.
Dette skal gjøres gjennom å utvikle rasens egenskaper som jakt- og brukshunder,
og ved opplysningsvirksomhet, publikasjoner, demonstrasjoner etc.
å bidra til at eierne kan nyttiggjøre seg disse.
Dette søkes oppnådd ved blant annet:
-Jakt-, jaktanlegg- og andre bruksprøver
-Utstillinger og unghundfremvisninger
-Råd og veiledning i avlsspørsmål
-Opprettelse av lokale avdelinger der interesse og antall medlemmer tilsier det.
Klubben vil videre arbeide for å:
-Fremme et ansvarlig hundehold i samfunnet.
-Fremme mulighetene for aktivitet med hund.
-Fremme utviklingen av fysisk og psykisk sunne og sosialt tilpassede individer.

KAPITTEL 2, MEDLEMSKAP
§ 4. Medlemskap

Innmelding skal skje skriftlig til styret.
Som medlem kan godtas person som fatter interesse for de raser klubben
representerer. Styret kan nekte opptagelse av medlem som antas å skade klubben,
samt nekte opptagelse av medlem som antas å skade hundesaken. Person som er dømt
for dyremishandling etter lov om dyrevern (dyrevernloven)
opptas ikke som medlem i NWK.

§ 5. Medlemskontingent
Kontingenten fastsettes av generalforsamlingen etter forslag fra styret.Medlemmene har
ingen rettigheter før kontingenten er betalt.
Kontingenten forfaller den 31. desember året før.
Er ikke kontingenten betalt innen fristens utløp, blir det sendt purring.
Er ikke kontingenten betalt innen fristen på purringen, blir medlemmet dette gjelder
strøket av medlemslisten.

Familiekontingent:
Ektefelle / samboer, pensjonister, samt barn under 16 år betaler redusert kontingent.
Etter fylte 18 år har et medlem stemmerett, hvis andre forutsetninger er tilstede.
Familiemedlemmer opprettholder samme rettigheter som fullt betalende medlemmer har,
med unntak av at de ikke får tilsendt eget eksemplar av publikasjoner som
blir sendt til medlemmene.

§ 6. Medlemsplikter
Medlemmene er forpliktet til å følge klubbens lover, regler og retningslinjer.
Medlem forplikter seg til å opptre på en slik måte at klubbens formål
og anseelse fremmes.
Medlemskontingenten skal være klubben i hende i rett tid.
Medlem som ikke har betalt skyldig kontingent, eller som ikke har regulert annen mulig
gjeld i forhold til klubben i riktig tid, kan ikke påberope seg rettigheter i klubben.

§ 7. Opphør av medlemskap
Medlemskap i klubben opphører ved:
-Utmeldelse.
Medlemmer som ønsker å tre ut av klubben, må underrette styret skriftlig innen en
måned før kontingentens forfall.
-Strykning på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld
til klubben. Klubbens krav bortfaller likevel ikke.
-Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK.
-Strykning besluttet av klubbens styre eller NKKs Disiplinærkomitè.
-Vedtak om eksklusjon besluttet av NKKs Disiplinærkomitè.
Medlemskap opphører da i alle NKKs medlemsklubber.

§ 8. Disiplinære reaksjoner (felles regler for alle klubber)
Personer som er ekskludert uten tidsbegrensning av NKKs Disiplinærkomitè,
kan ikke opptas som medlem igjen i noen klubb uten disiplinærkomiteens skriftlige
aksept på dette.
Klubbens styre kan advare, anmode om å uttre, utelukke for begrenset tid eller stryke
et medlemskap for begrenset eller ikke begrenset tid.
Stryking av medlemskap krever 3/4 flertall av fulltallig styre.
Personer som er nektet opptakelse eller strøket som medlem,
kan anke vedtaket inn for NKKs Appellutvalg.
Anken må sendes senest 14 dager etter at meddelelsen om beslutningen er
blitt meddelt skriftlig. Den som anker må også erklære at avgjørelsen i Appellutvalget
godtas som endelig og inappellabel.Styret plikter å gjøre oppmerksom på ankeinstansen,
tidsfrist og at Appellutvalgets avgjørelse er endelig og bindende.

KAPITTEL 3, ORGANISASJON
§ 9. Klubbens organer
-generalforsamling
-ekstraordinær generalforsamling
-styre
-valgkomitè

§ 10. Generalforsamlingen
Klubbens høyeste myndighet er generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen 31. mars.
Møtedato skal gjøres kjent for klubbens medlemmer minst 8 uker på forhånd.
Eksakt dato for forslagsfrist skal fremkomme ved varsling av dato for generalforsamling.
Formell innkalling skal skje med minst 4 ukers varsel.
Formell innkalling varsles i Fuglehunden og fullstendige dokumenter legges
tilgjengelige på klubbens hjemmeside på internett.
Dokumentene sendes ikke per post.

Med innkallelsen skal følge:
Dagsorden
Undertegnet Årsberetning
Undertegnet regnskap med revisors beretning
Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være valgkomiteen i
hende/poststemplet senest 6 uker før møtedato.
Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker fremmet. Forslag fra medlemmene
må være styret i hende/poststemplet senest 6 uker før møtedato.
Vedtak kan bare fattes i saker som er oppført på dagsorden.
Møte- og stemmerett:
Møterett har medlemmer som har betalt kontingent for inneværende år.
Stemmerett har medlemmer over 18 år som har betalt kontingent for inneværende år.
Medlemmer kan avgi stemme ved skriftlig fullmakt.

§ 11. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling avholdes hvis styret eller minst 10 %
av medlemmene forlanger det.
Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de saker som
skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles.
For møte- og stemmerett gjelder samme regler som for ordinær generalforsamling.

§ 12. Generalforsamlingen behandler
Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å undertegne protokollen,
evt. tellekorps
Godkjenning av fullmakter
Årsberetning, regnskap med revisors beretning og budsjett for neste år,
herunder ansvarsfrihet for styret.
Planer for drift og aktivitet neste år.
Valg av styre bestående av 7 medlemmer + 1 vararepresentant:
-Leder
-Nestleder
-Sekretær
-Kasserer
-3 styremedlemmer
-1 vararepresentant (møteplikt / ikke stemmerett ved fulltallig fremmøte)
Valg av revisor og eventuelt vararepresentant (hvis nødvendig).
Valg av valgkomitè med vararepresentant;
Medlemmer av valgkomiteen skal ikke være familiemedlem/samboer med de som
innehar styreverv i inneværende periode.
Innkomne forslag.
Ta standpunkt til medlemskontingenten.
Behandle øvrige saker som er satt opp på dagsorden.
Valg på ovennevnte skal avgjøres ved absolutt flertall, dvs. mer enn 50 % av
de avgitte gyldige stemmer er for forslaget. Blanke stemmer er gyldige stemmer.

§ 13. Tillitsverv
Personer som er dømt for dyremishandling etter ”Lov om dyrevern”
(dyrevernloven)kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.

§ 14. Styret
Styret består av leder, 6 styremedlemmer og 1 vararepresentant
(møteplikt / ikke stemmerett ved fulltallig fremmøte).
Styret velges av generalforsamlingen.

Styret har ansvaret for å:
Lede klubben mellom generalforsamlingene.
Avholde generalforsamling.
Drive klubben i samsvar med formålsparagrafen.
Gjennomføre beslutninger truffet av generalforsamlingen.
Behandle saker av vidtgående karakter og bestemme hvilken saker
som skal delegeres til arbeidsutvalg.
Oppnevne avlsråd, komiteer og utvalg som det finner hensiktsmessig og
utarbeide retningslinjer for disse.
Budsjetter.
Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og minst 3 andre
styremedlemmer er til stede.
Styret sammenkalles når fungerende leder bestemmer eller når 2 av styremedlemmene
krever det. Det skal føres protokoll over styremøtene.

Funksjonstid:
1. Leder, sekretær og 1. styremedlem velges med en funksjonstid på 2 år.
2. Nestleder og kasserer velges med en funksjonstid på 2 år.
Valgperioden vekselvis mellom A og B.
1.      2. styremedlem velges med en funksjonstid på 1 år.
2.      3. styremedlem velges med en funksjonstid på 1 år.
3.      Vararepresentant velges med en funksjonstid på 1 år.

§ 15. Avlsråd
Avlsrådet består av 3 medlemmer + 1 vararepresentant uten stemmerett.
Styret utnevner avlsrådsmedlemmene.
Funksjonstid:
A. Leder har en funksjonstid på 2 år.
B. 1. medlem har en funksjonstid på 2 år.
Valgperioden vekselvis mellom A og B.
C. 2. medlem har en funksjonstid på 1 år.
D. Vararepresentant har en funksjonstid på 1 år.
Avlsrådet forplikter seg til å følge de til enhver tid gjeldende retningslinjer.

§ 16. Valgkomitè
Valgkomiteen består av 3 medlemmer og 1 vararepresentant.
Valgkomiteen velger leder innen sin midte.
Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til de verv
som skal besettes.
Det kan i tillegg stilles benkeforslag på generalforsamlingen.

KAPITTEL 4, REVISOR
§ 17. Revisor
Generalforsamlingen velger hvert år revisor.
Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøtet.
Revisor bør være registrert revisor, eller være personer med kunnskap
og erfaring i regnskapsførsel.

KAPITTEL 5, DIVERSE BESTEMMELSER
§ 18. Lovendring
Lovendringer kan kun foretas av generalforsamling – ordinær eller ekstraordinær,
og må vedtas med minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer.
Lovene og endringer av disse må godkjennes av Norsk Kennel Klubb før de er gyldige.

§ 19. Oppløsning av klubben
For å oppløse klubben kreves 2/3 flertall i generalforsamlingen.
På generalforsamlingen avgjøres hvorledes klubbens aktiva skal disponeres.

§ 20. Ikrafttreden
Denne lov trer i kraft straks, 12. mars 2008.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter picture

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+ photo

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s