Klubbens vedtekter

Lover for Norsk Weimaraner Klubb stiftet 23. januar 1981 
Vedtatt av generalforsamlingen den 23.januar 1981, med senere endringer av 14.mars 1986, 15.mars 1991, 13.mars 1993, 12.mars 1994, 5.mars 1996, 22. mai 1999, 3.juni 2001, 1.juni 2002, 8. juni 2003, 30. mai 2004, 4. juni 2006, 24. mars 2007, 12. mars 2008 og senest av 20. mars 2013.
Lovene er godkjent av Fuglehundklubbenes Forbund.

Kapittel 1 Innledende bestemmelser

§1-1 Organisasjon og virkeområde

Klubbens navn er Norsk Weimaraner Klubb, og forkortes til NWK. Klubben er et selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. NWK er medlemsklubb i Fuglehundklubbenes Forbund (FKF) som er et medlemsforbund i Norsk Kennel Klub (NKK), og klubben og dens medlemmer er derfor forpliktet til å overholde FKFs og NKKs lover og bestemmelser.

Klubben representerer følgende kontinentale fuglehunder:

Korthåret weimaraner (KW)

Langhåret weimaraner (LW)
Klubben har verneting i Oslo.

§1-2 Formål

NWK har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund. NWK skal arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder, og for at avl av hunder skjer i ønsket retning både når gjelder rasestandard og rasenes sunnhet. Videre skal NWK arbeide for å bevare og utvikle rasen ut fra rasestandard og bruksegenskaper. 

 

NWKs søker å oppnå formålet ved blant annet:

Å arrangere jakt-, jaktanlegg- og andre brukshundprøver

Å arrangere utstillinger og unghundfremvisninger

Å fremme og tilrettelegge for positive aktiviteter for de raser klubben forvalter

Drive opplysningsvirksomhet, publikasjoner, demonstrasjoner etc.

Råd og veiledning i avlsspørsmål

Opprettelse av lokale avdelinger der interesse og antall medlemmer tilsier det

§1-3 Definisjoner

Klubbens organer: 

Generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling

Styret

Valgkomite

Kapittel 2 Medlemskap og krav til dette
§2-1 Medlemskap

Innmelding skal skje skriftlig til styret. Styret kan nekte opptagelse av medlem som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Personer som er nektet tatt opp som medlem i klubben kan anke avslag til NKKs Appellutvalg. 

Personer som er dømt for dyremishandling etter lov om dyrevern (dyrevernloven) opptas ikke som medlem i NWK.
§2-2 Medlemskontingent

Alle enkeltmedlemmer skal betale en grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskap, samt klubbkontingent fastsatt av klubbens generalforsamling. Medlem har ingen rettigheter før full kontingent er betalt.
§2-3 Medlemsplikter

Medlemmene er forpliktet til å støtte Norsk Weimaraner Klubbs, FKFs og NKKs virksomhet samt å følge NWKs, FKFs og NKKs lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å gjøre seg kjent med gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er fastsatt av NKK, FKF eller NWK. 

Medlemmene forplikter seg videre til å opptre på en slik måte at NWKs formål og anseelse fremmes.

§2-4 Opphør av medlemskap

Medlemskap i klubben opphører ved:

a) Utmeldelse

 

b) Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til klubben. Klubbens krav bortfaller likevel ikke.
c) Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK
d) Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7
§2-5 Disiplinærreaksjoner

NKKs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m. m gjelder i sin helhet.

Kapittel 3 Organisasjon

§3-1 Høyeste myndighet

Klubbens høyeste myndighet er Generalforsamlingen og avholdes hvert år innen 31. mars. 

Generalforsamlingen fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer med flg. unntak; 

Lovvedtak (krever 2/3 flertall) 

Beslutning om oppløsning av klubben (krever 3/4 flertall). 

I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet. Et vedtak trer straks i kraft med mindre vedtaket selv angir noe annet. Det kan alltid kreves skriftlig avstemning. 
§3-2 Møte- og stemmerett

Alle klubbens medlemmer har møte- og stemmerett på generalforsamlingen. Med medlem forstås kun personer med gyldig medlemskap (betalt kontingent for det år generalforsamlingen avholdes). 

Alle medlemmer over 15 år har alle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben. Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte eller ved fullmakt. Hvert medlem kan stille med maksimalt to (2) fullmakter. 

På klubbens generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling kan NKK og FKF møte med inntil to (2) representanter hver som har talerett, men ikke stemmerett. 
§3-3 Innkalling

Generalforsamlingsdato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel. Det skal av styret innkalles til ordinær generalforsamling med minst 2 ukers frist. Innkallingen kan sendes per e-post, i adressert medlemsblad eller publiseres på klubbens nettsider. Annonse i adressert medlemsblad skal ha henvisning til fullstendig saksliste og saksdokumenter på NWKs nettsider. Dokumentene sendes ikke per post.

Med innkallelsen skal følge:

Dagsorden

Årsberetning 

Regnskap med revisors beretning

Budsjett for neste år

Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato. 

Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra 

medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.
§3-4 Generalforsamlingens oppgaver

Generalforsamlingens oppgaver er: 

a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, godkjenne fullmakter, innkallingen og dagsorden, samt å gi observatører rett til å være til stede

b) Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet

c) Behandle årsberetning 

d) Godkjenne regnskap med revisors beretning

e) Godkjenne budsjett for neste år

f) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens dagsorden. På dagsorden skal det i tillegg til rettidig fremmede forslag alltid stå behandling av kontingent. Benkeforslag er ikke tillatt, bare endringsforslag til rettidig fremmede forslag.

g) Vedta instruks for organer som oppnevnes av generalforsamlingen

h) Velge:

Leder for 2 år 

Nestleder for 2 år

Ett styremedlem for 2 år

Ett styremedlem for 1 år

Ett varamedlem for 1 år (møteplikt / ikke stemmerett ved fulltallig fremmøte)

Revisor for 1 år (vararevisor utelatt)

Valgkomite med Leder og 2 medlemmer for 2 år, samt 1 vararepresentant for 1 

         år

   

Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret, dvs. rimelig overlapping.
Personer som soner dom eller er under tiltale for dyremishandling etter ”Lov om dyrevelferd” kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben. 
Kun saker oppført på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt.

Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under generalforsamlingen, dog ikke ved valg.
Oppretter Generalforsamlingen ved lovendring nye organer/tillitsverv eller det ikke foreligger kandidater til ledige tillitsverv, kan Generalforsamlingen i samme møte velge tillitspersoner til nyopprettede eller ledige verv uten at forslag på kandidater har vært fremmet på fastsatt måte.

§3-5 Ekstraordinær generalforsamling 

Ekstraordinær generalforsamling avholdes hvis generalforsamlingen, styret eller minst 

10 % av medlemmene for¬langer det. Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under generalforsamlingen, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt.

Reglene for ordinær generalforsamling gjelder for øvrig så langt de passer.

Kapittel 4 Styret m.v.

§4-1 Styret

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom generalforsamlingene.
§4-2 Vedtak og representasjon

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede. Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal føres protokoll over styremøtene og de skal være tilgjengelig for medlemmene, FKF og NKK.

§4-3 Styrets oppgaver er:
Lede klubben mellom generalforsamlingene 

Avholde generalforsamling

Drive klubben i samsvar med klubbens formål

Gjennomføre beslutninger truffet av generalforsamlingen

Oppnevne og følge opp komiteer og representanter for klubben, og utarbeide retningslinjer for særkomiteer, avlsråd og redaktør i Fuglehunden

Velge/oppnevne kasserer innen- eller utenfor styret

Velg/oppnevne sekretær innenfor styret 

Vedlikeholde klubbens hjemmeside

Kapittel 5 Verv/komiteer valgt av generalforsamlingen
§5-1 Valgkomite

Valgkomite består av Leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem. Leder har ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen mottar og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes.

§5-2 Revisor

Generalforsamlingen velger en revisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til generalforsamlingen. Revisor bør være en person med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.

Kapittel 6 Diverse bestemmelser

§6-1 Lovendringer

Lovendringer kan kun skje på ordinær generalforsamling og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringer av disse må sendes FKFs styre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller umiddlebart dersom intet er bestemt.
§6-2 Tolking av lovene

NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av tilknytningen til NKK jmf. NKKs lover § 6-1.
§6-3 Oppløsning

For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinær generalforsamling. Beslutningen må stadfestes på ekstraordinær generalforsamling med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak trer beslutningen om oppløsning i kraft. Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av generalforsamlingens bestemte formål. Bestemmer ikke generalforsamlingen noe spesielt tilfaller midlene NKK.
§6-4 Avlsråd

Avlsrådet består av 3 medlemmer + 1 vararepresentant uten stemmerett.

Styret utnevner avlsrådsmedlemmene. 
Funksjonstid:

A. Leder har en funksjonstid på 2 år.

B. 1. medlem har en funksjonstid på 2 år. (Valgperioden vekselvis mellom A og B.)

C. 2. medlem har en funksjonstid på 1 år.

D. Vararepresentant har en funksjonstid på 1 år.
Avlsrådet forplikter seg til å følge de til enhver tid gjeldende retningslinjer. 

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær hvordan dine kommentardata behandles..