Avlsregler

NWKs AVLSKRITERIER
REVIDERT UTGAVE FRA MAI 2017
Ved fastsettelse av avlskriteriene er det lagt vekt på rasens opprinnelse og bruksområder. Det er
derfor blitt lagt til grunn prøvene som blir brukt for godkjenning av avlshund i rasens
opprinnelsesland, Tyskland. Disse grenene blir langt på vei dekket gjennom de norske jakt- apportog
viltsporprøvene.
AVLSHUNDENE SKAL OPPFYLLE FØLGENDE MINIMUMSKRAV:
Alle resultater skal være oppnådd på terminfestet prøve/utstilling om ikke annet er
nevnt.
1. Avlshundenes alder
Tisper må ha hatt minimum to løpetider og minimum alder 2 år gammel.
Hannhunden bør være minst 2 år gammel.
2. Helse
▪ HD: Begge hunder må være fri for hofteleddsdysplasi (HD).
Resultat av HD – undersøkelsen må være Avlsrådet i hende før parring.
▪ Begge hunder skal så langt man kjenner til være fri for arvelige defekter av vesentlig
betydning for rasen og den enkelte hund.
3. Gemytt
Begge hunder må ha bestått en Funksjonsanalyse eller Karaktertest.
Alternativt skal hunden ha gjennomgått en Mentalbeskrivelse.
Resultat av test må være avlsrådet i hende før parring.
4. Eksteriør
For å komme på tale i avlssammenheng må hunden ha vært stilt på utstilling og fått minimum 2 x
Excellent i UK eller eldre, for to forskjellige dommere. For hunder som kan vise til høye
premieringer innenfor grenene jaktprøve / kombinert-prøve (apportgrenene) / viltspor, er ikke
kravet til utstillingsresultater absolutt. Minimumskravet fra utstilling for disse er 2 x Very Good UK
eller eldre for to forskjellige dommere.
5. Bruksegenskaper
Hunden skal være premiert i minimum en av følgende bruksgrener:
– Minimum 3. AK apport
– Jaktprøve
– Viltspor (blodspor) eller godkjent ettersøkshund.
– Hunder med bestått jaktanleggsprøve i regi av NWK (disse er for tiden ikke i bruk)
UNNTAK:
Avlsrådet kan, dersom de vurderer det slik at det er til særlig gavn for rasen, anbefale parringer
som ikke oppfyller klubbens avlskriterier. Søknad om slik dispensasjon med begrunnelse skal da
foreligge senest 2 måneder før forventet løpetid.
Alle oppdrettere er for øvrig forpliktet til å sette seg inn i og etterleve NKKs
etiske regler for avl og oppdrett.