Saksliste General forsamling

GENERALFORSAMLING
16.03.2018
NKKs møtelokaler, Nils Hansensvei 20, Bryn, Oslo

kl. 19.00

SAKSLISTE

1. Godkjenning av innkalling og saksliste

2. Valg av:
– ordstyrer
– to referenter
– tellekorps
– underskrivere
– godkjenne fullmakter

3. Referat fra forrige møte

4. Årsberetninger

5. Regnskap

6. Budsjett

7. Innkomne forslag

8. Valg i følge vedtekter

FRIST FOR INNSENDING AV SAKER TIL
GENERALFORSAMLINGEN ER 16.02.2018

Det blir medlemsmøte med ”ordet fritt” etter avsluttet generalforsamling.

VEL MØTT!

Innkomne forslag

Forslag fra styret om å innlemme kasserer som fullverdig medlem av styret.
Styret foreslår å øke antall stemmegivende medlemmer i styret fra 4 til 5 gjennom å innlemme kasserer i styret. Årsaken er at kasserer uansett rådspørres med hensyn til økonomi. Dessuten har det de siste årene vært vanskelig å få avholdt styremøter på grunn av for få fremmøtte, slik at det ikke har vært mulig å ta avgjørelse i saker der styret må ha et beslutningsdyktig antall.
Hvis forslaget vedtas vil styrets sammensetning etter dette bli:

Leder (velges for to år)
Nestleder (velges for to år)
1. Styremedlem (velges for to år)
2. Styremedlem (velges for ett år)
Kasserer (velges for to år)
Varamedlem (velges for ett år)

Forslag fra styret: Ny obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs forbund
Norsk Kennel Klub har sendt ut en ny obligatorisk lovmal til alle klubber. Eksisterende lover legges inn i ny obligatorisk lovmal. Ny lovmal foreslås vedtatt. Etter vedtak vil nye lover oversendes Fuglehundklubbenes Forbund for endelig godkjenning.
Lover etter gammel og ny mal vil bli tilgjengelig på norweim.org tidlig i uke 10.

Forslag fra styret: Championatregler for Slovakisk Strihåret Vorstehhund
Da Slovakisk Strihåret Vorstehhund ble innlemmet i NWK i 2014 ble det uteglemt i statuttene en spesifisering av championatreglene for rasen. Disse skal være identiske med reglene for Weimaraner.
Reglene vil være tilgengelige på norweim.org tidlig i uke 10.

VALG 2018

Nytt styre ble etter generalforsamlingen 2017 som følger:

Leder: Atle Wisting (ett år igjen av toårsperiode)
Nestleder: Gjermund Strømnes (valgt for 2 år)
Styremedlem: Steffan Andersen (valgt for 2 år)
Styremedlem: Trude Wikstrøm (valgt for 1 år )
Varamedlem: Jon Terje Hellgren Hansen (valgt for 1 år)

Følgende styreverv er på valg 2018:

Leder skal velges for 2 år: Gjermund Strømnes har sagt seg villig til å stille til valg *)
Ett styremedlem skal velges for 1 år: Trude Wikstrøm har sagt seg villig til å ta gjenvalg
Varamedlem skal velges for 1 år: Karoline Skår har sagt seg villig til å stille til valg

*) I og med at Gjermund Strømnes stiller til valg som leder, må ny nestleder velges for ett år, dvs. resten av Gjermund Strømnes sin periode. Eva Pedersen har sagt seg villig til å stille til valg.